Podmienky používania

Používaním portálu Herbár.org (ďalej už iba portál), súhlasíte s doleuvedenými podmienkami.

  • Akýmkoľvek použitím portálu alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz, ktorý portál poskytuje, Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito podmienkami. V prípade, že s týmito podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený portál používať.
  • Podmienky uvedené na tejto stránke nadobúdajú okamžitú platnosť a to aj pri akejkoľvek zmene alebo úprave informácií, ktoré portál poskytuje.
  • Portál nie je náhradou za odbornú lekársku starostlivosť a jeho autori neručia za akékoľvek škody spôsobené jeho používaním.
  • Prevádzkovateľ portálu negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť informácii zverejnených na portáli.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy portálu a informácií uvedených na portáli a to bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia Používateľom.
  • Používateľ nesie absolútnu zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním portálu.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním portálu, v súvislosti s chybovosťou portálu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.
  • Používateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej použitím informácií uvedených na portáli, alebo únikom informácií.